Yhdistys

Patina on kaikkien Tampereen yliopistossa historiaa opiskelevien ainejärjestö.Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintakertomus 2010

Tasa-arvosuunnitelmaJäseneksi

Patinan jäseneksi pääsee maksamalla 30 € (sis. haalarimerkin) jäsenmaksun tilillemme. Maksulomakkeita voi tiedustella taloudenhoitaja Joni-Tatu Rannanpihalta (rannanpiha.joni-tatu.j@student.uta.fi)  
Tuolla pienellä summalla saa kunnian olla ikuisesti patinalainen. Patina huolii myös kannatusjäseniä. Tuon tittelin saa omakseen 50 € jäsenmaksulla.

Haalarimerkki

Onko sinulla jo Patinan haalarimerkki? Jos ei, niin voit tiedustella merkkejä taloudenhoitaja Joni-Tatu Rannanpihalta (rannanpiha.joni-tatu.j@student.uta.fi)
 


Lyhyt katsaus Patinan historiaan

Kun Yhteiskunnallinen korkeakoulu muutti Helsingistä Tampereelle 1960, kasvoi opiskelijoiden määrä suuremmaksi heti seuraavina vuosina. Tämä loi pohjaa ainekerhojen perustamiselle. Historianopiskelijoidenkin piirissä heräisi halu perustaa opiskelijoiden tarpeisiin jonkinlainen järjestö. Pirkko Rommi, joka oli valittu laitoksella perustettuun assistentin virkaan, ehdotti vastaavanlaisen ainekerhon perustamista kuin Helsingin Yliopiston historianopiskelijoiden Kronos. Ajatus sai innostuneen vastaanoton.

Perustavan kokouksen kutsui koolle Ylioppilaskunnan kerhomestari 1.4.1963. Kokoukseen osallistui 10 historianopiskelijaa, joista Taina Huuhtainen äänestettiin kerhon puheenjohtajaksi ja Marjo Paavola sihteeriksi. Pirkko Rommi kutsuttiin kerhon kuraattoriksi. Patina äänestettiin nimeksi ensimmäisessä yleiskokouksessa 24.4.1963 14 ehdokkaan joukosta. Muita nimiehdotuksia oli mm. Traditio, Tiima ja Ajanhammas. Kerhon tarkoitus oli olla elin, joka hoitaisi yhteyksiä koulun omassa piirissä sekä muissa korkeakouluissa historiaa opiskelevien välillä.

Ensimmäisiä vuosia leimasi toiminnan vakiinnuttaminen. 1960-luvulla toimintaa pyörittivät eri asioiden tiimoilta toimikunnat, valiokunnat ja lopulta jaostot. Vuonna 1966 kerho muutti nimensä yhdistykseksi. Patina järjesti esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkiä ja opintomatkoja, bileitä ja otti kantaa opintoasioihin. Tuutorointiin ja yhteyksiin muiden korkeakoulujen historianopiskelijoiden kanssa kiinnitettiin erityistä huomiota. Patina järjesti ensimmäisen valtakunnallisen historianopiskelijoiden viikonloppuseminaarin, jonka yhteydessä perustettiin myös Historian opiskelijain liitto, HOL. Kaiken kaikkiaan toiminta oli virkeää ja paljon saatiin aikaan.
1970-luvulla oli nähtävissä politisoitumista. Patinan hallitus jakaantui poliittisen suuntautumisen mukaan, enemmistönä oli vasemmisto. Tämä näkyi toiminnassa mm. Neuvostoliitto -myönteisyytenä, johon oikeistoa edustavat vastasivat boikotilla. Useat ulkomaanmatkatkin suuntautuivat Itä-Eurooppaan. Ajan hengen mukaan Patina otti osaa opiskelijaliikehdintään esimerkiksi luentolakkojen muodossa. Kansainvälisyys ja rauhanaate olivat Patinassa näkyvästi esillä. Patina osallistui useisiin avustuskeräyksiin, esimerkiksi Vietnam- ja Chile kampanjoihin 1974. 1970-luvulla perustettiin myös HiLe, Historian Lehti ainejärjestölehdeksi. Patina merkittiin viimein virallisesti myös yhdistysrekisteriin.

1980- ja 1990-luvulla Patinan poliittinen aktiivisuus laantui. Huomio kiinnitettiin yhä enemmän ajanvietetoimintaan, mitä lähemmäksi 2000- lukua tultiin. 1980-luvulla Patina oli innokkaasti mukana HOL-toiminnassa, järjesti väittely-ja keskustelua tilaisuuksia eli ns. Lauantaiseuraa, urheili aktiivisesti sählyn ja muiden lajien parissa, juhli ja matkaili Itä-Euroopassa. 1990-luvulla muodostuivat monet nykyisen Patinan peruspiirteet hallinnollisella ja käytännön puolella. 2000-luvulla uutta oli oma sähköpostilista ja nettisivut, ympäristöasiat ja kummilapsi Pelastakaa lapset ry:n kautta. 1990-luvulla alettiin järjestää legendaarisia Tommy Tabermann- runonlausuntabileitä, jotka keräävät patinalaisia ruotsalaisuuden päivän tietämissä edelleen yhteen.
Lähteenä Patinan neljä vuosikymmentä 1963-2003 Juhlakirja, Juvenes Print - Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere 2003

Tampereen historianopiskelijoiden historiasta on myös saatavilla Patinan historiateos. Historiateos maksaa 25 euroa + postikulut ja tilaukset tehdään Kalle Matsiselle (kalle.matsinen@uta.fi). Lasku lähetetään tilauksen mukana.

Säännöt1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Patina ry ja kotipaikka Tampere.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. toimia yhdyssiteenä Tampereen yliopistossa historiaa opiskelevien välillä
 2. edistää ja tukea jäsentensä oman alan tuntemusta sekä kehittää
  heitä heidän tulevilla toimialoillaan
 3. edustaa jäseniään ja ajaa heidän yhteisiä etujaan
 4. harjoittaa jäsenille suunnattua virkistys- ja huvitoimintaa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkeilyjä ja opintomatkoja, opastaa jäseniään kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa sekä järjestää huvitilaisuuksia.

Yhdistys voi kuulua alansa järjestöihin sekä muihin yhdistyksiin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen kokous.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää pääsymaksullisia tilaisuuksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan sekä harjoittaa yhdistyksen alaan kuuluvaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.


3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Tampereen yliopistossa historiaa opiskeleva henkilö, joka on yliopiston kirjoissa ja joka suorittaa syyskokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa.
Yhdistyksen jäsenet ottaa ja erottaa hallitus.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi vaatimalla tätä, kirjallisesti hallitukselta 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsen ei ole äänioikeutettu tai vaalikelpoinen, jos hän ei ole kirjoilla yliopistossa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenyydestä ei seuraa mitään velvollisuuksia yhdistystä kohtaan. Kunniajäsenyys on elinikäinen, eikä se ole siten sidoksissa yliopiston kirjoilla oloon. Kunniajäsenellä ei kuitenkaan ole äänivaltaa, mikäli hän ei ole kirjoilla yliopistossa. Kunniajäseneltä ei voida periä liittymis-tai jäsenmaksua.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kokouksissa kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä vähintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Kaikkien hallitusten jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus ottaa tarvittavat toimihenkilöt. Erityisestä syystä toimihenkilöt voidaan ottaa myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa toimikuntia, jotka toimivat sen apuna ja valvonnan alaisena, hoitamaan jotakin erityistä yhdistyksen asiaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide; vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksissa kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus tai sen osa on velvollinen eroamaan, jos yhdistyksen kokous, jonka kokouskutsussa asiasta on mainittu, antaa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä sille epäluottamuslauseen. Samassa kokouksessa valittavan uuden hallituksen toimikausi päättyy vuoden vaihteessa.

Hallituksen jäsen voi erota perustelluista syistä kirjallisesta pyynnöstä. Jäsenen on ilmoitettava erostaan hallitukselle. Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen. Jäljelle jäävä hallitus voi jatkaa toimintaansa, jos se muodostaa edelleen päätösvaltaisen hallituksen.

Hallituksen kokouksissa pidettävän perustellun pöytäkirjan vahvistavat allekirjoituksellaan puheenjohtaja ja sihteeri. Yhdistyksen arkiston hoidosta vastaa sihteeri. Hallitus voi päättää arkiston sijoituspaikasta.

Hallitus on velvollinen laatimaan toimikaudestaan toimintakertomuksen, joka käsitellään seuraavassa kevätkokouksessa.


5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä yhdessä taloudenhoitajan kanssa.


6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava ne kirjallisine lausuntoineen vähintään kahta (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.


7§ Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ja rahankäyttö

Hallitus sopii yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksista sekä yhdistyksen rahankäytön käytännöistä kirjallisesti kulloisenkin hallituskauden alussa.


8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on asetettava yhdistyksen ilmoitustaululle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksia varten kutsu on saman ajan kuluessa lähetettävä yhdistyksen sähköpostilistalle ja julkaistava yhdistyksen hallituksen päättämässä laajalti jäsenten seuraamassa sosiaalisessa mediassa.


9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään Tampereella hallituksen määrääminä päivinä helmikuussa ja marraskuussa tai joulukuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/20-osa yhdistyksen jäsenistä sitä perustellusta syystä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 20 vuorokauden kuluessa tällaisen vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella läsnäolevalla ja äänioikeutetulla jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjoilla ei voi äänestää. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on äänestyksessä yhtynyt; vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksissa pidettävän perustellun pöytäkirjan vahvistavat allekirjoituksillaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)pöytäkirjantarkastajaa.


10§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaaminen
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsitteleminen
 6. tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuullisille
 8. kahden (2) varsinaisen ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valitseminen
 9. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen
 10. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaaminen
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. toimintasuunnitelman käsitteleminen
 6. talousarvion käsitteleminen
 7. liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruuden määrääminen
 8. hallituksen koon päättäminen
 9. uuden hallituksen valitseminen
 10. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen
 11. kokouksen päättäminen.
 12.  
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joiden molempien kokouskutsussa asiasta on mainittu.

Mikäli yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen varat, kirjasto ja arkisto luovutetaan Tampereen yliopistolle. Tämän varojen, kirjaston ja arkiston luovuttamista koskevan määräyksen muuttaminen on mahdollista vain viiden kuudesosan (5/6) enemmistön kannattaessa muutosta kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joiden molempien kokouskutsussa asiasta on mainittu.